Select Page

Normativa aplicable a l'Entitat

Relacionada amb la nostra forma jurídica d’Associació
  • Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya
  • Llei 49/2002, del 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals del mecenatge.
Relacionada amb la nostra missió
  • Real Decret Legislatiu 1/2013, del 29 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
Com a prestadora de serveis de la Cartera de Serveis Socials
  • Llei 12/2007 de l’11 d’octubre, de Serveis Socials.
  • Decret 142/2010, de l’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
  • Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials.
  • Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996.