Select Page

Missió, visió i valors

 

MISSIÓ

 

Oferir, des del compromís ètic, entorns, suports i oportunitats per a que les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, aixì com les seues famìlies, puguen millorar la qualitat de vida

 

Visió

 

La voluntat del conjunt de les persones que formen APASA, liderades pels seus òrgans de direcció i de gestió, és la de constituir i mantenir una entitat cohesionada i reconeguda en el seu territori d’influència i en el sector català de suport a la discapacitat intel·lectual.

La voluntat del conjunt de les persones que formen APASA, liderades pels seus òrgans de direcció i de gestió, és la de constituir i mantenir una entitat cohesionada i reconeguda en el seu territori d’influència i en el sector català de suport a la discapacitat intel·lectual.
APASA desenvoluparà la seva activitat en els següents àmbits d’actuació: Educació de persones amb discapacitat intel·lectual, Teràpia Ocupacional, Atenció Especialitzada per a persones amb necessitats de suports extens i generalitzat, Acolliment Residencial, Esport i Lleure, Formació de professionals
APASA serà, en els propers anys, el referent en la comarca del Montsià en els àmbits anteriors i, en general, per als temes que afecten les persones amb discapacitat intel·lectual
APASA impulsarà la posada en marxa de nous serveis de Llar-residència i de Teràpia Ocupacional per tal de poder respondre a les necessitats de la comarca.
APASA Impulsarà nous programes de suport a les activitats de lleure i en la comunitat 

VALORS i CONGRUÈNCIES

 

Solvència econòmica

 • Ajust pressupostari: Previsió de despeses que es compleix raonablement.
 • Anàlisi econòmica rigorosa i prèvia a despeses importants.
 • Capacitat de fer front a imprevistos.
 • Capacitat d’endeutament.
 • Credibilitat financera.

 

 

 

 

Felicitat – Autoestima

 • Compromís amb el benestar físic i emocionals de les persones relacionades amb APASA.
 • Rebuig de mètodes educatius amb base en el càstig.
 • Compromís amb la recerca d’objectius motivadors i d’importància personal per a les persones amb discapacitat i en l’aportació de suports per el seu assoliment.

 

 

Comunicació i Transparència

 • Accés a la informació econòmica i de gestió de l’entitat
 • Rendiment de comptes periòdic
 • Bona disposició de les persones directives de l’entitat per a rebre i respondre a les demandes legítimes de les persones amb discapacitat, les famílies i altres col
 • lectius amb interès en APASA
 • Gestió de queixes i reclamacions

 

 

Treball en equip

 • Es faciliten espais i organització del temps de les persones per a poder coordinar, debatre i prendre decisions en equip.
 • Els objectius i els plans per a aconseguir-los es plantegen des d’una perspectiva global amb aportació de diferents professionals i persones implicades.
 • Les jerarquies en la presa de decisions son prou flexibles i admeten i fomenten les aportacions i el consens
 • Es cuida la comunicació i es fomenta la implicació.

 

 

Qualitat – Excel·lència

 • No s’està mai satisfet amb els resultats i es busca sempre millorar.
 • S’avaluen tant les activitats, els procediments com els resultats i se’n extreuen conseqüències per a el futur.
 • Es busca informació sobre noves maneres de fer les coses i s’intenta aprendre dels qui ho fan millor.

 

 

Eficàcia

 • S’estableixen clarament els objectius
 • Es medeix el nivell de consecució dels objectius
 • S’identifiquen els objectius fonamental i la seva consecució es prioritza per sobre d’altres criteris econòmics o d’esforç

 

Confiança

 • Es procura que les persones no tinguin incerteses o pors en el futur
 • Es té cura del sentiment de ser escoltat i de ser recolzat
 • S’actua amb rapidesa i claredat davant de desinformacions, malentesos o falsedats
 • S’avalua la imatge i el concepte que diferents agents socials tenen d’APASA

Comunitat

 • Valoració de la comunitat com un bé que afavoreix les opcions de creixement i de felicitat de les persones
 • Valoració de la pertinença a la Comunitat com una garantia de protecció i de benestar emocional de cada individu
 • Priorització de les activitats integrades en la comunitat sobre les específiques o segregades
 • Increment de la presencia de les persones amb discapacitat en els àmbits de participació ciutadana de manera normalitzada i valorada per la societat

Desenvolupament personal

 • Es valora que les persones (tant les persones amb discapacitat com els professionals) arribin a aconseguir el màxim que permetin les seves capacitats
 • S’avalua el progrés de les persones en quan a nous coneixements i habilitats adquirides
 • Es detecten els desitjos i les aspiracions de les persones i es donen suports per a que arribin a aconseguir les seves fites

 

Creativitat – Entusiasme

 • Es permet i es promou la incorporació de noves formes de pensar i de fer
 • Es recolzen iniciatives donant espai i temps per a desenvolupar-les
 • Es reconeixen les aportacions per tal de crear sensació d’equitat en el tracte que cada persona rep de l’organització en funció del que hi aporta
 • Es busca un bon clima, més enllà de la professionalitat, procurant que les relacions entre les persones tingui qualitat i calidesa humana

 

 

Responsabilitat – Conducta ètica – Honestedat

 • Es rebutgen les actuacions que no siguin inspirades pel be a les persones amb discapacitat, a la societat i en el compliment de la missió de l’organització
 • Es prioritza el sentit de la justícia per sobre de criteris econòmics o de profit
 • Es mantenen els compromisos
 • S’admeten els errors i se n’aprèn

 

 

Família

 • Valoració de la família com a grup social on es produeix la primera integració de la persona amb discapacitat
 • Compromís de promoure i fomentar les relacions positives i normalitzades en el si del grup familiar
 • Voluntat de facilitar i promoure la participació de familiars en els òrgans de decisió de l’entitat