Select Page

ESTATUTS

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT DE LA COMARCA DEL MONTSIÀ (APASA)
Capítol I: La denominació, la finalitat, les activitats, el domicili i la durada

Article 1

L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT DE LA COMARCA DEL MONTSIA, amb l’anagrama APASA, regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

 

Article 2

 La finalitat de l’associació ve determinada per la seva Missió:

“Oferir, des del compromís ètic, entorns, suports i oportunitats per a que les persones amb discapacitat intel•lectual i del desenvolupament, així com les seues famílies, puguen millorar la qualitat de vida” .

Per tal de donar compliment a la missió, l’associació podrà desenvolupar les següents activitats:

 1. Fomentar a tots nivells l’atenció integral a les persones amb discapacitat intel·lectual ,vetllant per la seva màxima participació, la de les seves famílies i tutors, així com la dels professionals, en el desenvolupament i activitats de l’entitat
 2. Promoure, crear i gestionar a la comarca del Montsià els Centres i Serveis que siguin necessaris per donar resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual durant tot el seu cicle vital, en la mesura de les seves possibilitats.
 3. Realitzar tota mena d’estudis, investigacions i treballs d’aplicació directa a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.
 4. Donar suport a les famílies i facilitar als pares, familiars i tutors informació, formació i assessorament adequat, mitjançant la realització de xerrades, cursos, contactes amb entitats tutelars i altres activitats de divulgació i de sensibilització
 5. Assessorar i donar formació a entitats públiques i privades per millorar les intervencions i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Intercanviar informació i coordinar amb altres entitats nacionals i internacionals.
 6. Fomentar activitats esportives, d’oci i d’animació adequades a les persones usuàries dels serveis.
 7. Impulsar i promoure l’activitat voluntària mitjançant la sensibilització, la formació i qualsevol altre mitjà que es consideri oportú, garantint els drets i els deures del personal voluntari que hi participi.
 8. Adquirir un compromís ètic en la gestió, sempre vinculada a la transparència, amb la finalitat d’aconseguir el respecte dels drets fonamentals de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament , la promoció dels valors ètics i de les bones pràctiques, adquirint compromisos ètics amb la persona atesa, la família, el personal i els voluntaris, els clients i els proveïdors, la societat, el territori i l’entorn.
 9. Promoure i facilitar els suports necessaris per a la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Sense perjudici d’aquelles no previstes en aquests estatuts, que fruit de l’experiència i dels avenços del coneixement es demostrin que són útils per al compliment de la missió de l’associació.

En queda exclòs qualsevol ànim de lucre.

 

Article 3

El domicili de l’associació s’estableix en la ciutat d’Amposta, carrer Josep Tarradellas, número 14-34.

Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a la comarca del Montsià.

 

Article 4

La duració de l’associació serà per temps indefinit.

Capítol II: El membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 5

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques majors d’edat, amb capacitat d’obrar i les persones jurídiques que, de manera lliure i voluntària, ho desitgin, sempre que les seves normes no excloguin la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a l’ associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

 

Article 6

 Dins l’associació existiran les següents classes de socis:

 1. Socis de número, que seran els pares, tutors, germans o familiars directes de les persones amb discapacitat intel·lectual ateses en qualsevol del serveis que gestiona l’associació
 2. Socis de mèrit, els que pel seu prestigi o per haver contribuït de forma rellevant a la dignificació i desenvolupament de l’associació es facin mereixedors de tal distinció. El nomenament dels socis de mèrit correspondrà a l’ Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
 3. Socis col·laboradors, són qualsevol persona física o jurídica, simpatitzant amb la tasca de l’associació i que contribueix exclusivament amb un ajut econòmic al sosteniment de les finalitats de l’entitat sense participar en la seva marxa i organització.

 

Article 7

Són causes per a ser donat de baixa de l’Associació:

 1. La renúncia voluntària de la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No fer efectives les quotes o aportacions econòmiques.
 3. No complir les obligacions estatutàries.
 4. Per defunció.

 

Article 8. Els drets dels membres de l’associació (socis de número)

 1. Assistir amb veu i vot a les sessions de l’assemblea general.
 2. Elegir o ser elegit per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que en cada cas se’ls confereixi.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar davant l’assemblea general i la junta directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la junta directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Ser informats sobre l’estat dels comptes i rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels Estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’associació.

 

Article 9. Els deures dels membres de l’associació ( socis de número )

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.
 5. Desenvolupar, en el seu cas, les obligacions inherents al càrrec que ocupen.

 

Article 10

Els socis de mèrit tindran les mateixes obligacions que els de número a excepció de les relatives al pagament de quotes.

Així mateix, tindran els mateixos drets a excepció de ser elector i elegible per al càrrec directiu. Podran assistir a les assemblees sense dret de vot.

Els socis col·laboradors no tindran la condició jurídica de soci de número i el nombre d’aquests serà il·limitat.

Capítol III: Assemblea general

Article 11

 1. L’assemblea general és l’òrgan sobirà e l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’assemblea general, incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.

 

Article 12. L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Aprovar, si s’escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Modificar els estatuts.
 4. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.
 5. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
 6. Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
 7. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 8. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 9. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci, i també les altes i les baixes d’associats per una raó diferent de la separació definitiva.
 10. Ratificar, si escau, la baixa disciplinària i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
 11. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

 

Article 13

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels socis; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

 

Article 14

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’odre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir l’associació.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar junt amb el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista dels assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

 

Article 15

 1. L’Assemblea General queda vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre de socis presenta o representants.
 2. El 10% dels socis poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període compres entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s0ha de reunir. L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

 

Article 16

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una d’existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per d’acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representants (més vots a favor que en contra).
 4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els socis ho autoritzin expressament.
Capítol IV: La Junta Directiva

Article 17

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents i en un màxim de divuit membres amb dret a vot.
 2. L’elecció dels membres de la junta directiva, que han de ser socis i majors d’edat, es fa per votació de l’Assembla General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessaments dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president i del nou secretari.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.
 5. Podran formar part, com a representants de diferents col·lectius implicats en el funcionament dels serveis:
 • Tres representants de l’ajuntament d’Amposta.
 • El Director gerent de l’associació.
 • El responsable de recursos humans amb veu però sense vot.
 • Altres representants d’entitats públiques de la comarca del Montsià.
 • Altres persones que pel seu prestigi personal i social puguin ajudar al millor compliment de les finalitats de l’associació, sempre que sigui acordat per unanimitat de la Junta Directiva i confirmat per l’Assemblea General.
 1. En qualsevol cas, els socis de número hi seran representants com a mínim amb tres cinquenes parts de la composició de la Junta Directiva.

 

Article 18

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir-se per:
 • Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques.
 • Incapacitat o inhabilitació.
 • Renúncia notificada a l’òrgan de govern.
 • Separació acordada per l’Assemblea General.
 • Qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.
 1. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

 

Article 19.

 La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la llei; i també, complir les decisions que prengui l’assembla general, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 5. Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressuposts de l’exercici següent.
 7. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 10. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
 • Subvencions o altres ajuts.
 • L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc adequat per facilitar el compliment de les finalitats de l’associació.
 1. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 31.
 2. L’adquisició de bens que serveixin per facilitar el compliment de les finalitats de l’Associació i amb la ratificació a la propera Assemblea General.
 3. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 4. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a un altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada

 

Article 20

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que decideixin els seus membres, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada al mes.
 1. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

 

Article 21

 1. La sessió de la Junta Directiva queda vàlidament constituïda si els membres han estat convocats amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les sessions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president oi del secretari o de les persones que el substitueixin, hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

 

Article 22

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

 

Article 23

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada sessió de la junta directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 

Article 24

Els membres de la Junta Directiva es comprometen a guardar estricta reserva i la màxima confidencialitat de totes les dades i qualsevol informació, ja sigui interna i/o externa, que tinguin coneixement pel correcte desenvolupament de les seves tasques com a membres d’aquest òrgan directiu o com a membres ordinaris de l’associació.

L’esmentat deure de secret i reserva en vers totes les dades que tinguin accés i/o coneixement per motius de la relació existent amb l’associació, també afectarà a tots els membres de la Junta Directiva inclòs un cop hagin finalitzat les funcions i cessat en el càrrec de la Junta, i/o la relació amb l’associació.

En tot cas, cap tipus de document lliurat per l’associació als membres de la Junta Directiva podrà fer-se servir fora de l’associació i/o per finalitats diferents de les que van motivar el seu lliurament.

Capítol V: La presidència i la vicepresidència

Article 25

 Són pròpies del president les següents funcions:

 1. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 1. Presidir i dirigir els debats, tant de les sessions de l’Assemblea General com de les de la Junta Directiva.
 2. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 3. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 4. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
 5. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI: La tresoreria i la secretaria

Article 26

El tresorer té com a funció la custodia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi. Es podràn delegar les funcions anteriors en el Director Gerent.

 

Article 27

 El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII: Els vocals

Article 28

Els vocals tenen les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta Directiva, i també les que sorgeixin de les delegacions o comissions de treball que la mateixa Junta els encomani.

Capítol VIII: Les comissions o grups de treball

Article 29

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-lo, i n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que s’han proposat dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol IX: El règim econòmic

Article 30

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
 2. Les subvencions oficials o particulars.
 3. Les donacions, les herències o els llegats.
 4. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-ne.

 

Article 31

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

 

Article 32

 L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

 

Article 33

 En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del president/a i del vicepresident/a com a mínim. Es podrà incloure la del director gerent si així es decideix.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb una de les firmes anteriors.

 

Article 34

Les retribucions del personal que presti els seus serveis professionals a l’associació o en els centres que d’ella depenguin, no podran excedir del 150 % del salari establert per càrrecs anàlegs en els convenis col·lectius d’aplicació al sector.

Capítol X: El règim disciplinari

Article 35

 L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar-ne la ratificació davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol XI: La dissolució

Article 36

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 37

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la finalitat dels béns i drets de l’associació com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat en favor de les persones amb discapacitat intel·lectual.
 5. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.
Certificat

En Francesc Alba i Muñoz, com a Secretàri de l’Associació de Famílies de Persones amb Discapacitat Intel.lectual i del Desenvolupament de la Comarca del Montsià, APASA

 

CERTIFICA,

 

Que en l’Assemblea General Extraordinària d’aquesta Entitat cel.lebrada el dia deu de desembre de dos mil catorze, van ser aprovats els presents Estatuts per la majoria absoluta dels socis presents.

 

I per què així consti als efectes oportuns, signo el present certificat a Amposta, dotze de gener de dos mil quinze.

 

Vist i Plau                                                                                             Signat

La presidenta                                                                                       El Secretàri

Mercè Barberà Figols                                                                         Francesc Alba Muñoz

 

*Inscrit amb el núm. 109, el 26 de gener de 2015, a la Secció Primera del Registre d’Associacions de les TTEE