Select Page

Espai de Reflexió Ètica en l'Àmbit de Serveis Socials (ERESS - Apasa)

És un  Espai de Reflexió Ètica en l’àmbit de Serveis Socials (Eress) que es va constituir com a grup al mes de juliol del 2013.  Està format per 9 treballadores d’Apasa amb diferents perfils professionals i que representen tots els serveis de l’organització, que es reuneix de manera ordinària una vegada al mes.

Els objectius de l’Eress – Apasa són:

  • Oferir a l’entitat una eina consultiva propera i accessible davant casos o situacions que generen conflicte entre les persones que participen en els serveis socials (professionals, destinataris de serveis i organitzacions)
  • Fomentar i difondre bones pràctiques professionals i organitzatives mitjançant l’elaboració de protocols i recomanacions
  • Promoure la sensibilització i valors ètics a APASA i col·laborar en l’educació sobre l’ètica
  • Transmetre valors a la societat, difondre a la ciutadania la idea de la necessitat de fer un ús responsable dels Serveis Socials