Select Page

1979 - 1983

 

APASA neix pel coratge i la necessitat d’un grup de pares i mares amb fills/es disminuïts/des que, conjuntament amb el recolzament d’una part de la societat civil i eclesiàstica d’Amposta, van mobilitzar-se per cercar ajuts i suports a fi de donar resposta a la seva problemàtica.

 

A principis dels anys 70 s’iniciaren les reunions per tal de crear l’entitat. Amb tot, no fou fins l’octubre de 1976 que es va constituir com “Asociación de Padres de Alumnos Subnormales de Amposta”. La primera junta constituent estava formada per:

Presidenta: Mª Victoria Gallego Murgoitio

Vice-President: Fernando Monllau Gil

Secretari: José Margalef Roda

Vice-secretari: Jorge Servià Drago

Tresorer: David Zaragoza Panisello

Vocals: Josefa Balagué Caballé, Gumersindo Falcó Talarn, Ramon Romulo Cabanes.

Durant els primers anys d’activitat, les accions de l’entitat van consistir en la creació d’un “Col·legi-Guarderia” per a les persones amb discapacitat intel·lectual, que en un principi estava situada als baixos de La Unió Filhàrmonica per passar després a la zona dels Xiribechs, en una petita casa de camp que no disposava, però, de les millors condicions d’habitabilitat. Fou en aquell primer període quan es van iniciar els tràmits davant dels organismes pertinents (SEREM, Instituto Nacional de Previsión,…) per tal de cobrar les ajudes socials per a les famílies. A tall d’exemple de les grans limitacions que tenia l’Associació en aquells moments, es pot remarcar que la monitora responsable del servei de “guarderia” cobrava 14.000 ptes. mensuals a finals de l’any 1978.

L’any 1979 es va renovar la Junta Rectora, essent escollit President el Sr. Joan Salvadó Arrufat des del 1979 fins l’any 1984. A partir de llavors van engegar-se els tràmits per al canvi d’ubicació (es passa als baixos del carrer Europa), es van iniciar campanyes de sensibilització social i educativa mitjançant la visita dels alumnes dels col·legis d’Amposta al Centre, l’exposició de les activitats de l’entitat a la Fira d’Amposta, o la realització de rifes i actes benefics per a poder pal·liar la precària situació econòmica de l’entitat.

L’entitat ha anat creixent en funció del moment històric del país. Per aquest motiu, amb l’arribada dels primers ajuntaments democràtics i el restabliment de la Generalitat de Catalunya, s’iniciaren els primers passos per poder crear un centre adequat per a les persones disminuïdes que pogués atendre’ls des de la infància fins a l’edat adulta.

L’any 1980 es va produir un canvi de nomenclatura. Tot i que les sigles continuaven essent les mateixes, el nom va passar a ser: “Asociación Para Ayuda a los Subnormales de Amposta“. És una época de molts de projectes (amb la gestió d’una administració de loteria, la creació d’un centre d’estimulació precoç, la progressiva professionalització dels treballadors…), amb una major participació de persones no afectades en el govern directe de l’entitat. Val a dir que en aquell temps es va col·locar la primera pedra a la zona dels Xiribechs per al futur emplaçament dels serveis d’APASA, d’acord amb la cessió de l’Ajuntament d’Amposta presidit pel Sr. Josep Gil i Toldà. Amb tot, les úniques ajudes existents durant aquest temps són les provinents d’un grup de pares i mares mobilitzats per tirar endavant el somni de crear un lloc adient per als seus fills, sempre amb el recolzament de tota la societat d’Amposta i de l’Ajuntament.

L’any 1981 es van posar en funcionament tres aules diferenciades segons l’edat i el nivell d’endarreriment dels nois/ies atesos, es van contractar dos mestres i es va ampliar el servei de transport. També es va contractar un tècnic superior per a la direcció i coordinació del Centre i de l’entitat. Amb la intervenció de nous profesionals sorgeixen noves activitats, com ara el curset de natació, les sortides amb les famílies o la celebració de festes tradicionals. Aquest any va produir-se una situació de crisi institucional, deguda a la participació de les persones no afectades en el govern de la institució. Tot plegat es va resoldre amb el control de l’Associació per part dels pares i mares afectats, acceptant la col·laboració d’assessors externs.

L’any 1982 es va establir la relació amb l’empresa YKK del polígon Baix Ebre, que va proporcionar cremalleres per a la realització de tasques de pre-taller. Paral·lelament, els professionals de l’Associació van emprendre cursos de formació i reciclatge envers el món del disminuït. En aquest temps eren atesos 15 nois/ies de diferents edats i tipologies.

L’any 1983 va oferir-se per part de l’administració autonòmica la possibilitat de construir un centre residencial. L’Ajuntament d’Amposta, presidit pel Sr. Josep Simó i Huguet, va mostrar la disposició de cedir uns terrenys a la partida de Tosses. Així mateix, es van iniciar els contactes per crear el servei de menjador i una petita ampliació del local ocupat, com a conseqüència de la demanda de nous usuaris de Sant Carles de la Ràpita. D’aquesta manera, el Centre va deixar de ser d’àmbit exclusivament local, per passar a atendre també l’àmbit comarcal. Els canvis s’anaven produint paulatinament, amb la nova junta de govern, presidida pel Sr. Francisco Roca i Codorniu.