Select Page

Codi Ètic

El Codi Ètic d’APASA

pretén fer visibles quin són els valors que guien i orienten la tasca dels professionals de la institució per a fer que aquests siguin coherents amb la seva missió. L’explicitació i la concreció d’aquests valors han de servir de nord, a totes les persones vinculades a la institució, a l’hora d’orientar actituds, prendre decisions i promoure la reflexió ètica.

Compromís Ètic

 

APASA adquireix un compromís ètic en la seva gestió, sempre vinculada a la transparència, amb la finalitat d’aconseguir el respecte dels drets fonamentals de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament, la promoció dels valors ètics i de les bones pràctiques, adquirint compromisos ètics amb: la persona atesa, la família, el personal i els voluntaris, els clients i els proveïdors, la societat, el territori i l’entorn.

Valors Ètics

Dignitat i valor de la persona.

És el primer i fonamental principi ètic, és un valor intrínsec que posseeix tothom. La dignitat humana és el dret que té cada ésser humà, de ser respectat i valorat. S’ha de re-conèixer la diferència de l’altre, acceptar-la i respectar-la.

Igualtat

És l’exigència de tractar a tothom amb la mateixa conside-ració i respecte, consisteix en no discriminar a la persona per raó de sexe, edat, ètnia, creences, llengua, orientació sexual, situació econò-mica, limitacions físiques o psíquiques.

Autonomia

Consisteix en la capacitat de la persona de prendre lliu-rement les seves decisions.

Intimitat i confidencialitat

La intimitat és l’esfera personal de cadascú, on conviuen els valors humans i personals. El respecte a la intimitat reclama una actitud de respecte envers la intimitat física o corporal de la persona, el respecte a la seva intimitat psicològica o interior, i que es mantingui confidencial tota la informació relacionada amb la seva vida personal.

Consciència social

La consciència social ajuda a ser conscient de com l’entorn pot afavorir o perjudicar el desenvolupament de les per-sones i suposa entendre les necessitats de l’altre.

Competència

La competència és la capacitat per a realitzar una activitat de manera correcta, amb afany de millora i amb la preocupa-ció de cercar en tot moment l’excel·lència.

Responsabilitat i conducta ètica

És la capacitat d’una persona de ser la causa dels propis actes i assumir-ne les conseqüències. Ser responsable vol dir haver de respondre davant els altres de la pròpia conducta.

Transparència

Informar de manera clara i precisa, a fi de què la informació sigui comprensible, sense ambigüitats per ser degudament processada.

Participació

La implantació d’una estratègia de participació requereix que el personal s’impliqui en l’entitat millorant així els resultats dels projectes i plans.

Desenvolupament personal i professional

És un procés de desenvolupament evolutiu i integral que les persones poden experimentar de manera contínua durant la seva trajectòria professional.

Civisme

És el comportament de la persona que compleix amb els seus deures com a ciutadà, respecta les lleis i contribueix així al funcionament correcte de la societat i al benestar de la resta dels membres de la comunitat.